Home

Comunitati

Educatie si constientizare

Proiecte

Calendar evenimente

Echipa

Informatii Publice

Harta turistica

Trasee turistice

Atractii turistice

Ghidul turistului

Posibilitati cazare

Pachete turistice

� cu ghid

� junior ranger

 foto safari

Flora

Fauna

Geologie

Peisaje

Habitate

Galerie foto

Video

Link-uri

PNC info contact

Adrese utile

 

 

 

Bine ati venit!

10 Iunie 2020                                         Anunt inceput proiect

 RNP Romsilva - Administratia Parcului National Cozia, titular al proiectului - Masuri adecvate de management pentru conservarea biodiversitatii, promovarea culturii traditionale a comunitatilor locale si a ecoturismului in Parcul National Cozia si in siturile Natura 2000 din zona acestuia -

Document Proiect (pdf)
Obiectivul general al proiectului
Implementarea de masuri active din Planul de management al Parcului National Cozia si al siturilor Natura 2000 ROSCI0046 Cozia si ROSPA0025 Cozia-Buila Vanturarita in scopul asigurarii unei stari de conservare favorabila pentru specii si habitate de interes national si comunitar si intarirea capacitatii administratorului acestor arii protejate.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Implementarea de masuri active pentru imbunatatirea starii de conservare a unor specii de fauna si flora in habitatul lor natural si mai buna cunoastere si protejare a biodiversitatii din Parcul National Cozia si siturile Natura 2000 din zona acestuia.
2. Realizarea unei infrastructuri suport pentru promovarea biodiversitatii în stransa relatie cu traditiile comunitatilor locale, a practicarii ecoturismului si a unor posibilitati de recreere, in scopul atragerii factorilor de interes la realizarea obiectivelor Parcului National Cozia.
3. Asigurarea conditiilor adecvate pentru practicarea ecoturismului responsabil fata de patrimoniul natural si cultural, care nu dauneaza starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar din Parcul Național Cozia.
4. Cresterea nivelului de informare si constientizare a factorilor interesati la nivel local si a publicului larg cu privire la importanta speciilor si habitatelor care vor face obiectul masurilor de conservare activa si a beneficiilor generate de Parcul National Cozia pentru economia locala.
5. Dezvoltarea capacitatii institutionale / de management a Administratiei Parcului National Cozia.
Valoarea totala: 26.557.053,68 lei din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR 22.581.995,74 lei.
Data inceperii: 13.05.2020.
Data finalizarii: 31.10.2023.
Cod MySMIS 2014+ 133327 Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
RNP - Romsilva Administrația Parcului National Cozia RA, tel./fax: 0350421822/0250750256, e-mail: parc.cozia@gmail.com, oraș Brezoi, strada Lotrului, nr. 8A, judetul Valcea, web: www.cozia.ro

29 Mai 2019                                         Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 RNP Romsilva- Administratia Parcului National Cozia, titular al proiectului "Executie toplita pentru cresterea puietului de pastrav indigen in vederea repopularii vailor calamitate de viituri", propus a fi realizat in judetul Valcea, orasul Calimanesti, parau Lotrisor, UP IV Lotrisor, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul "Executie toplita pentru cresterea puietului de pastrav indigen in vederea repopularii vailor calamitate de viituri", propus a fi realizat in judetul Valcea, orasul Calimanesti, parau Lotrisor, UP IV Lotrisor. 33, nu se supune evaludrii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate,ci nu se supune evaluarii impactului asupra corpului de apa, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apnwl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

30.06.2017                                                               Declaratie SNA

 DECLARATIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de implementare al Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016 - 2020 Parcului National Cozia RA.

Declaratia poate fi vizualizata aici.

                                                              Plan de management si Regulament

 Planul de management si Regulamentul de organizare si functionare ale Parcului National Cozia .

Planul de management poate fi vizualizat aici.

Regulamentul de organizare si functionare poate fi vizualizat aici.

Ordinul nr. 1060/2017 privind aprobarea Planului de management ?i Regulamentului Parcului Na?ional Cozia ?i al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia ?i ROSPA0025 Cozia-Buila-V�nturari?a poate fi vizualizat aici.

27.12.2016                                                               Anunt achizitie directa

 RNP Romsilva - Administratia Parcului National Cozia RA. intentioneaza sa achizitioneze servicii de realizare a hartii turistice a Parcului National Cozia. In acest sens s-a publicat, in SEAP, anuntul de publicitate cu numarul 71042.

Caietul de sarcini poate fi consultat aici.

 

21.11.2016                                                               Anunt achizitie directa

 RNP Romsilva - Administratia Parcului National Cozia RA. intentioneaza sa achizitioneze lucrari de realizare a imprejmuirii aferente terenului din Localitatea Brezoi, zona Parcul Traditiilor, str. Lotrului nr 8A. In acest sens s-a publicat, in SEAP, anuntul de publicitate cu numarul 64230 .

Caietul de sarcini poate fi consultat aici.

 

02.09.2016                                                               Anunt de intentie achizitie directa

 RNP Romsilva - Administratia Parcului National Cozia RA intentioneaza sa depuna  o cerere de finan�are �n cadrul Programul

 Opera�ional Infrastructur� Mare 2014-2020, Axa Prioritar� 4 - Protec�ia mediului prin m�suri de conservare a biodiversit��ii,

 monitorizarea calit��ii aerului �i decontaminare a siturilor poluate istoric,  Obiectivul Specific (OS)

 4.1 �Cre�terea gradului de protec�ie conservare a biodiversit��ii prin m�suri de management adecvate �i refacerea ecosistemelor 

degradate�, pentru acțiuni de tipul B din Ghidul POIM : Implementarea planurilor de management / seturilor de m�suri de conservare/ 

planurilor de ac�iune pentru ariile naturale protejate �i pentru speciile de interes comunitar aprobate,  motiv pentru care initiaza achizitia directa pentru servicii de consultanta  scriere cerere de finantare.

Textul integral al anuntului de intentie poate fi consultat aici.

25.12.2014                                                                Anunt de presa

 RNP Romsilva - Administratia Parcului National Cozia RA finalizeaza implementarea proiectului �Masuri integrate de management pentru cunoasterea si protejarea valorilor PN Cozia�,     COD  SMIS-CSNR 36662, proiect cofinantat din FEDR prin Programul Operational Sectorial �Mediu�, �n perioada Ianuarie 2012 � Decembrie 2014.

Textul integral al anuntului de presa poate fi consultat aici .

 

30.06.2014   Administratia Parcului National Cozia publica spre consultare Planul de Management al Parcului National Cozia. Varianta consultativa si depusa la Agentia de Protectie a Mediului spre avizare SEA poate fi descarcata de aici .

15.05.2014 Anunt de intentie achizitii publice din Fonduri Europene pentru servicii de stabilire a starii de sanatate si analiza a probelor genetice, in vederea stabilirii nivelului de inrudire si de dispersie a indivizilor, pentru specia urs.

26.11.2013 Anunt de intentie 25 11 2013

21.08.2013. Solicitare de oferte pentru echipamente PSI si instruire PSI

ANUNT DE ANGAJARE

Situatia platilor efectuate prin instrumente de plata bancare

25.10.2012 Anunt de intentie achizitii publice din Fonduri Europene

08.08.2012 Caiet de sarcini pentru servicii de organizare a doua tabere Ranger Junior

03.05.2012 CAIET DE SARCINI PENTRU SERVICII REALIZARE STUDIU PRIVIND CRE?TEREA GRADULUI DE INFORMARE/CON?TIENTIZARE

03.02.2012 Anunt de intentie achizitii publice

31.01.2012 Documentatie de atribuire servicii de publicitate, cod CPV 79341000-6

16.06.2011 Documentatie de atribuire contract de servicii de verificare tehnica a proiectarii, cod CPV 71248000-8

06.06.2011 Documentatie de atribuire servicii pentru intocmire documentatii de atribuire pentru inventariere si cartare specii si habitate, cod CPV 79418000-7; 79420000-4.

10.05.2011 Anunt de intentie achizitie servicii de editare si tiparire si achizitie servicii de realizare a materialelor promotionale

10.03.2011 Caiet de sarcini Achizitie servicii de auditare

07.01.2011 Anunt de intentie achizitii publice

09.12.2010 Anunt de intentie achizitii publice

23.11.2010 Anunt de intentie Achizitie servicii de auditare

19.11.2010 Anunt de intentie achizitii publice

17.11.2010 Servicii de publicitate Cod CPV 79341000-6

Anunt de intentie achizitie servicii de publicitate

 

Proiecte in derulare              

 

 

Comunicat de presã                                  

UE    sigla guvern    POS Mediu    sigla i

           RNP Romsilva - Administraþia Parcului Naþional Cozia RA implementeazã proiectul �Mãsuri integrate de management pentru cunoaºterea ºi protejarea valorilor PN Cozia�, proiect cofinanþat din FEDR prin Programul Operaþional Sectorial �Mediu�, �n perioada Ianuarie 2012 � Decembrie 2013.
Valoarea totalã a proiectului este de 788.166 lei, din care valoarea eligibilã este 659.353 lei, finanþare nerambursabilã 80% FEDR ºi 20% bugetul de stat.
Obiectivul general al proiectului:
�mbunãtãþirea nivelului actual de protejare a PNC prin atragerea sprijinului durabil al factorilor de interes ºi implementarea unor mãsuri privind vizitarea, paza  ariei protajate ºi monitorizarea unor specii din parc.

 Obiectivele specifice ale proiectului:
1.  Implementarea unor activitãþi �n zonele de vizitare a PN Cozia pentru o mai bunã conservare a  biodiversitãþii din Parc 
2.   Monitorizarea ursului brun �n scopul stabilirii unor mãsuri adecvate de management pe viitor
3.   Creºterea gradului de conºtientizare privind protejarea ºi promovarea valorilor PN Cozia
4.   Instruirea ºi perfecþionarea echipei manageriale a PN Cozia pentru o mai bunã gestionare a ariei protejate

Activitãþile proiectului :

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor ºi a mãsurilor  de management al ariilor naturale protejate ºi alte activitãþi conexe (activitãþi preliminare mãsurilor concrete de investiþii sau conservare)   
A1. Realizarea studiului �Evaluarea capacitãþii de suport cu activitãþi turistice �n Parcul Naþional Cozia�

B. Investiþii �n infrastructurã pentru uz public orientatã spre protecþia ºi gestionarea mediului �n ariile naturale protejate 
B1. �mbunãtãþirea  infrastructurii de vizitare �n zonele cu flux mare de vizitatori �n scopul folosirii acesteia pentru reducerea impactului asupra biodiversitãþii din PN Cozia

C&D Activitãþi privind �mbunãtãþirea ºi menþinerea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor ºi speciilor �n ariile naturale protejate
C.1.     Monitorizarea ursului brun �n scopul �mbunãtãþirii managementului ºi a atingerii obiectivelor de conservare
C.1.1. Monitorizarea ursului brun
C.1.2 . Colectarea probelor genetice ºi analiza probelor genetice recoltate pentru determinarea unor parametrii specifici populaþiilor de urs
C.1.3. Evaluarea conflictelor om - urs ºi a nivelului pagubelelor produse de urs �n scopul stabilirii unor mãsuri privind diminuarea lor

E. Activitãþi de consultare, conºtientizare ºi informare  
E.1. Realizarea filmului documentar � Parcul Naþional Cozia � un dar al naturii pentru generaþiile actuale ºi cele viitoare �
E.2. Organizarea a 2 tabere tip Ranger Junior
E.3.1. Con?tientizarea elevilor ?i a cadrelor didactice despre biodiversitatea PNC, importanþa acesteia �n viaþa oamenilor ºi necesitatea conservãrii ei
E.3.2. Costientizarea comunitatilor locale din zona PNC privind conservarea biodiveritatii
E.4 Evaluarea impactului activitãþilor de informare ºi conºtientizare asupra stãrii favorabile de conservare a  biodiversitãþii din PNC
E.5. Informare ºi publicitate aferente proiectului.

F. Activitãþi de instruire ºi creºtere a capacitãþii instituþionale de gestionare a ariilor naturale protejate
 F1. Achiziþia unui mijloc de transport necesar administraþiei pentru activitã?i specifice de menþinere ºi conservare a ariei protejate
F2. Achiziþia de echipament ºi instruire �n domeniul PSI a Administraþiei PN Cozia

Alte activitãþi :
 MP 1. �nfiinþarea ºi funcþionarea UIP  ºi a echipei care implementeazã activitãþi �n cadrul proiectului
 MP 2. Audit independent pentru proiect

Rezultatele aºteptate (cuantificate):
A1. - Mãsuri pentru �mbunãtãþirea stãrii favorabile de conservare pentru 4 habitate afectate de activitãþi turistice
       - studiu prind capacitatea  de suport cu activitãþi antropice a 4 habitate afectate de activitãþi turistice
B1. - 10.000 vizitatori anual care frecventeazã zonele cu infrastructurã nou realizatã
C1.1:  -  raport de monitorizarea a ursului brun �n Parcul Naþional Cozia
           -  mãsuri pentru �mbunãtãþirea managementului ursului brun �n Parcul Naþional Cozia
            -   hãrþi GIS cu diferite straturi de informaþii: traseele folosite de exemplarele monitorizate, locuri de trecere, locuri de hrãnire, locuri de hibernare, zone cu densitãþi mai mari ale populaþiei, zone de risc pentru  diferite grupuri de oameni.
C12:  - raport privind nivelul de inrudire ºi de dispersie a indivizilor ºi a stãrii lor de sãnãtate pentru populaþiilor de urs din Parcul Naþional Cozia
C 13: - raport privind conflictele om-urs ºi a nivelului pagubelor produse de urs �n Parcul Naþional Cozia
          - mãsuri pentru diminuarea conflictelor si reducerii pagubelor provocate de urs �n Parcul Naþional Cozia
E 1.   - minim   10 000persoane conºtientizate asupra conservãrii biodiversitãþii din PNC prin difuzarea filmului realizat de APNC
E 2.    - 30 de elevi conºtientizaþi despre mãsurile de conservare ºi  comportament �n aria protejatã
E 31.  - minim 400  elevi ºi 60 cadre didactice  informate ºi conºtientizate despre biodiversitatea PNC
E 32.  - minim 1.000 persoane informate ºi conºtientizate despre biodiversitatea PNC
E 4.    - 1 studiu privind  creºterea gradului de informare/constientizare a publicului þintã pentru asigurarea stãrii favorabile de conservare a speciilor ºi habitatelor din PNC.
          - cre?terea cu 20 % a gradului de conºtientizare publicã privind conservarea biodiversitã?ii
E.5.    - 6 articole informare ºi publicitate proiect publicate �n presa scrisã cu un tiraj de 11.276   exemplare
F 1.    - 1 mijloc de transport achiziþionat, destinat activitãþilor specifice de mentinere si conservare a ariei protejate
F 2     - 13 persoane din APNC instruite asupra  intervenþii PSI ºi paza ariei protejate
MP 1. - 4 persoane din APNC implicate �n managementul proiectului (UIP)
MP 2. - un raport de audit, ce include toate rapoartele intermediare.

              Informatii suplimentare despre proiect si achizi?iile publice care urmeazã sã se deruleze in cadrul acestui proiect se pot gasi pe www.cozia.ro
Pentru informaþii detaliate despre celelalte programe cofinanþate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitaþi www.fonduri-ue.ro   .                                 

R.N.P. Romsilva - Administraþia Parcului Naþional Cozia RA
Cãlimãneºti, Jud. V�lcea, Tel 0350-421822, Fax 0250-750256
Str. 24 Ianuarie, Nr. 2
e-mail: parcn@cozia.ro ,
www.cozia.ro

Conþinutul acestui material nu reprezintã �n mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului Rom�niei

 

Comunicat de presã                                  

           

  Administraþia Parcului Naþional Cozia RA implementeazã proiectul �Mãsuri de conservarea biodiversitãþii din Parcul Naþional Cozia ºi promovarea unor tehnici avansate de vizitare a zonei�, finanþat prin Programul Operaþional Sectorial de Mediu �n perioada Septembrie 2010 � Iulie 2013

COD PROIECT: SMIS-CSNR 17913

Proiect cofinanþat prin Fondul European de
Dezvoltare Regionalã

     Pentru informaþii detaliate despre celelalte programe cofinanþate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitaþi www.fonduri-ue.ro

               
               Obiectivul  general al proiectului  este  stabilirea ºi implementarea unui set de mãsuri specifice protejãrii capitalului natural din PN Cozia ºi promovarea unor tehnici avansate de vizitare a acestei zone.

                Obiectivele   specifice ale proiectului sunt:

  • Realizarea unei baze de date complexe despre speciile ºi habitatele de interes conservativ ºi a stãrii lor de conservare din PN Cozia, �n scopul revizuirii Planului de Management al parcului
  • Realizarea unei infrastructuri adecvate de vizitare a PN Cozia �n scopul menþinerii sau �mbunãtãþirii stãrii de conservare favorabile a biodiversitãþii parcului

            Principalele rezultate aºteptate sunt:

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor ºi a mãsurilor de management al ariilor naturale protejate ºi alte activitãþi conexe (activitãþi preliminare mãsurilor concrete de investiþii sau conservare
A1. Proiectare tehnicã de detaliu ºi documentaþie finalã pentru autorizaþia de construire Centru de Vizitare de la Brezoi (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, studii de teren, studiu de impact, evaluarea amplasamentului, documentatii tehnice de obtinere a avizelor, documentatii tehnice de executie, documentatie de obtinere a autorizatiei de construire, caiete de sarcini si planuri de urmarire a excutiei lucrarilor si comportare in timp a constructiilor, memorii tehnice pe specialitati, liste de cantitati,etc)
A2. � Plan de Management revizuit �naintat si avizat de autoritatea competentã
A2.1. Bazã de date initialã despre speciile ºi habitatele de interes conservativ ºi starea lor de conservare
A2.2. � Bazã de date geospaþialã unitarã care va conþine straturile de informaþii despre descrierea ºi cartarea habitatelor din PN Cozia.
          - Harta habitatelor forestiere
          - Harta habitatelor de pajiºti
          - Harta habitatelor de st�ncãrie
A2.3. - Bazã de date scrisã despre nevertebrate
          - harta digitala cu habitatele nevertebratelor
A2.4. � Bazã de date scrisã despre amfibieni ºi reptile
           - harta digitala cu habitatele amfibieni ºi reptile
A2.5.. � Bazã de date scrisã despre mamifere
           - harta digitala cu habitatele mamiferelor
A2.6. �Plan de acþiune cu mãsuri de conservare a specilor ºi habitatelor pentru planul de management

 B. Investiþii �n infrastructurã pentru uz public orientatã spre protecþia ºi gestionarea mediului �n ariile naturale protejat
B1. � Centrul de Vizitare al PN Cozia de la Brezoi realizat si dotat corespunzator, dat in exploatare

C&D. Activitãþi privind �mbunãtãþirea ºi menþinerea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor ºi speciilor �n ariile naturale protejate
C1. -1 Raport anual de monitorizare pentru specia r�s
C2. -1 Raport anual de monitorizare pãºunat tradiþional

Alte activitãþi
G1.Servicii de consultanta pentru procedeuri de achizitii publice si de managementul proiectului
G1.1. Asistenþã tehnicã pentru �ntocmirea caietelor de sarcini necesare inventarierii ºi cartãrii speciilor ºi habitatelor
 -1 Caiet sarcini inventariere, evaluare ºi cartare habitate
 -1 Caiet sarcini inventariere, evaluare ºi cartare nevertebrate
 -1 Caiet sarcini inventariere, evaluare ºi cartare amfibieni ºi reptile
 -1 Caiet sarcini inventariere, evaluare ºi cartare mamifere
G1.2. Planificarea, identificarea acþiunilor ºi controlul activitãþilor
 - Rapoarte control al desfãºurãrii activitãþilor
G1.3. Monitorizarea desfãºurãrii activitãþilor si luarea de mãsuri pe baza monitorizãrii

  • Plan de monitorizare desfãºurare proiect

G1.4. Elaborarea rapoartelor : periodice (anuale) ºi final

  • Rapoarte periodice (anuale) ºi un raport final, realizate la timp

G2. Informare ºi publicitate aferente proiectului

  • Informare �n presã despre proiect ºi despre finanþarea POS Mediu

G3. Audit independent pentru proiect
 - Raport audit proiect               

�Conþinutul acestui material nu reprezintã �n mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului Rom�niei�.

  

Comunicat de presa

        �ncep�nd cu data de 1 aprilie 2010 APN Cozia implementeazã proiectul �Studii ºi cercetãri ale avifaunei din Defileul Oltului ºi conºtientizarea factorilor de interes pentru un management protectiv al acesteia�, cofinanþat prin Programul Operaþional Sectorial de Mediu, Axa 4 (Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecþia naturii).

           

       Obiectivul general al proiectului este cercetarea ºi cunoaºterea capitalului natural avifaunistic din Defileul Oltului pentru realizarea unei baze a elaborãrii ºi implementãrii Planului de management ºi a reþelei Natura 2000 �n Parcul Naþional Cozia.

       Obiectivele specifice sunt:

- Perfecþionarea administraþiei parcului �n realizarea unei baze de date despre capitalul avifaunistic din Defileul Oltului
- O campanie de informare ºi conºtientizare publicã pentru eliminarea ameninþãrilor ºi presiunilor antropice care pot afecta �n mod negativ starea de conservare a speciilor de pãsãri sãlbatice din Defileul Oltului.

       Perioada de desfãºurare a proiectului este aprilie 2010 - martie 2012   

       Detalii suplimentare pe www.cozia.ro/proiecte.html

 

        Despre Noi

        Parcul Naþional Cozia  se aflã situat �n partea central-sudicã a Carpaþilor Meridionali, mãrginit  la nord de Depresiunea Loviºtei, strãvechea Terra Loystha, o vastã arie �ncãrcatã de istorie, cu multe localitãþi, organizate odinioarã �n þinutul lui Seneslau, unde populaþia continuã tradiþiile ºi obiceiurile strãvechi.
        La vest, PNC este separat de restul Munþilor Cãpãþ�nii prin culmile: Frãsineiului, Dosul Pãm�ntului ºi Valea lui Stan.
        La sud, parcul este delimitat de dealurile subcarpatice prin Depresiunea Jiblea-Berislãveºti.
        La est, versanþii abrupþi ai Coziei, impunãtori ai Sturului ºi Pietrei ªoimului, �l delimiteazã de Muºcelele Topologului prin ªaua Groºilor ºi mai la nord, se �nvecineazã cu Depresiunea Poiana.                                                                        
        Faþã de depresiunile �nconjurãtoare ce au �nãlþimi relativ mici (500-700 m), Masivul Cozia se detaºeazã net, apãr�nd din depãrtãri ca o cetate de st�ncã cu abrupturi, cu contraforturi ºi cu o mulþime de turnuri marginale ºi interioare.           Aceastã arie muntoasã este strãbãtutã, pe direcþia nord-sud, de apele r�ului Olt , care a sculptat Defileul Gura Lotrului � Cozia.
        Teritoriul PNC este cuprins aproximativ �ntre: 24�10    ºi 24�26 longitudine esticã, ºi 45�16 ºi 45�24 latitudine nordicã. 
        Harta cu localizarea PNC este publicatã �n HG nr. 230 din 2003 privind delimitarea rezervaþiilor biosferei, parcurilor naþionale ºi parcurilor naturale ºi constituirea administraþiilor acestora.              
Accesul �n PNC se face �n principal prin DN 7 (E 81), care este una din legãturile capitalei cu restul Europei. Distanþele faþã de principalele oraºe din apropierea PNC sunt de 25 km. p�nã la Rm. V�lcea ºi 45 km. p�nã la Sibiu. Distanþa pe DN7 (E 81) p�nã la Bucureºti este de 200 km

        Scopul �nfiinþarii Parcului Naþional Cozia

        Conform legislaþiei ariilor naturale protejate, a conservãrii habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice, modificatã ºi aprobatã prin OUG nr. 57 din 20 iunie 2007, un parc naþional are drept scop �protecþia ºi conservarea unor eºantioane reprezentative
pentru spaþiul biogeografic naþional, cuprinz�nd elemente naturale cu valoare deosebitã sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altã naturã, oferind posibilitatea vizitãrii �n scopuri  ºtiinþifice, educative, recreative ºi turistice.�

        Categoria ariei protejate
        Conform clasificãrii IUCN, Parcul Naþional Cozia este o arie naturalã protejatã de categoria a II-a (constituitã �n special pentru conservarea ecosistemelor ºi recreere).